Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Đình (IFS Waiver)Nếu thành viên trong gia đình của quý vị là khách hàng của Cơ Quan Quản Lý Khuyết Tật Phát Triển (DDA), thì họ có thể đủ điều kiện để nhận một loạt các dịch vụ và hỗ trợ thông qua sự miễn trừ cho Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Đình (IFS). IFS có bốn mức tài trợ khác nhau (được xác định theo nhu cầu được đánh giá): $1200; $1800; $2400; $3600.

Không cần được xét mức thu nhập lợi tức của gia đình.

Sau khi đánh giá xác định mức độ cần thiết, quyết định đủ điều kiện tài chính được thực hiện dựa trên thu nhập của cá nhân*, không phải của gia đình. Ngoài các dịch vụ IFS, khách hàng thuộc diện miễn trừ IFS sẽ đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Apple Health/Medicaid.

CÁC DỊCH VỤ IFS BAO GỒM:

 • Công Nghệ Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ & Tham Khảo Hành Vi
 • Kết Nối Cộng Đồng
 • Sửa Đổi Môi Trường & Phương Tiện
 • Cố Vấn Ngang Hàng
 • Tạo Điều Kiện Lập Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm
 • Vật lý trị liệu, Liệu Pháp Vận Động, Tập Nói, Thính Giác & Ngôn Ngữ
 • Chăm Sóc
 • Đánh Giá Rủi Ro
 • Cách Điều Dưỡng
 • Thiết Bị & Các Vật Dụng Đặc Biệt
 • Môi Trường Sống Chuyên Biệt
 • Quần Áo Chuyên Dụng
 • Dịch Vụ Ổn Định
 • Tham Vấn Nhân Viên/Gia Đình
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Nuôi Dạy Con Cái
 • Thích Ứng Trị Liệu
 • Giáo Dục Sức Khỏe
 • Vận Chuyển (Không Phải Người Môi Giới Medicaid)

Nếu con trai/con gái của quý vị cần được đáp ứng bởi sự miễn trừ IFS, hãy gọi cho DDA và yêu cầu các dịch vụ IFS hoặc sử dụng đơn Yêu Cầu Dịch vụ Và Thông Tin trực tuyến của DDA.

* Những ai được chấp nhận nguồi tài nguyên dưới tên của họ (không phải là người trong gia đình) vượt quá $2,000 thì có thể không đủ điều kiện để được chương trình miễn trừ IFS.

Yêu Cầu Dịch Vụ và Đường Dây Thông Tin

Địa Phận 1
Spokane: 800-319-7116
Yakima: 866-715-3646

Địa Phận 2
Seattle: 800-974-4428
Everett: 800-567-5582

Địa Phận 3
Tacoma: 800-735-6740
Olympia: 888-707-1202

Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Đình2024


 • Translate