Sơ Lược Về Việc Dịch Vụ Miễn Trừ (DDA Waivers)Sơ Lược Về Việc Dịch Vụ Miễn Trừ & Chương Trình DDA Tại Nhà

Gần như tất cả các dịch vụ được cung cấp thông qua Cơ Quan Quản Lý Người Khuyết Tật Phát Triển (DDA) đều thông qua sự miễn trừ của Liên Bang về Dịch Vụ Tại Nhà & Dựa Vào Cộng Đồng (HCBS). Chương Trình được gọi miễn trừ bởi vì miễn trừ tùy chọn nhận các dịch vụ trong một cơ sở trong tổ chức để nhận các dịch vụ tương tự tại gia đình và cộng đồng. DDA có năm trường hợp miễn trừ khác nhau, mỗi trường hợp có bộ dịch vụ và giới hạn tài trợ riêng.

IFS Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Đình (IFS)

Đối với một số trẻ em và người lớn sống với gia đình. Các dịch vụ bao gồm: Môi Trường Sống Chuyên Biệt, Kết Nối Cộng Đồng, Công Nghệ Hỗ Trợ, Chăm Sóc, Chuyên Viên Điều Dưỡng (21 tuổi trở lên), Đánh Giá Rủi Ro, Dịch Vụ Ổn Định, Thích Ứng Trị Liệu, Thích Nghi Với Môi Trường, Thiết Bị & Các Vật Dụng Đặc Biệt, Vật lý trị liệu, Liệu Pháp Vận Động, Tập Nói, Thính Giác & Ngôn Ngữ (21 tuổi trở lên), Tham Vấn Nhân Viên/Gia Đình, Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực (dưới 21 tuổi), Cố Vấn Đồng Nghiệp và Tạo Điều Kiện Lập Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Mục Đích. Mức tài trợ hàng năm được xác định theo nhu cầu được đánh giá: $ 1,200, $ 1,800, $ 2,400, $ 3,600.

Thêm Phần Căn Bản (Basic Plus)

Đối với một số trẻ em và người lớn sống với gia đình hoặc một môi trường sống khác mà khả năng tiếp tục được hỗ trợ trong môi trường đó sẽ gặp rủi ro nếu không có các dịch vụ bổ sung. Các dịch vụ bao gồm: Môi Trường Sống Chuyên Biệt, Kết Nối Cộng Đồng, Hòa Nhập Cộng Đồng, Chăm Sóc , Chuyên Viên Điều Dưỡng (21 tuổi trở lên), Đánh Giá Rủi Ro, Dịch Vụ Ổn Định, Thích Ứng Trị Liệu, Thích Nghi Với Môi Trường, Thiết Bị & Các Vật Dụng Đặc Biệt, Vật lý trị liệu, Liệu Pháp Vận Động, Tập Nói, Thính Giác & Ngôn Ngữ ( 21 tuổi trở lên), Tham Vấn Nhân Viên/Gia Đình, Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực (dưới 21 tuổi), Hỗ Trợ Việc Làm.

Điểm Chính (Core)

Đối với trẻ em và người lớn có nguy cơ làm hại ngay lập tức phải đưa họ ra khỏi nhà, những người có nhu cầu không thể được đáp ứng bởi dịch vụ miễn trừ Basic Plus và những người có thể cần đến các dịch vụ nội trú 24 giờ bao gồm hướng dẫn và giáo dục; hoặc, những người có thể yêu cầu hỗ trợ trực tiếp hàng ngày đến hàng tuần cho các nhu cầu về thể chất hoặc sức khỏe. Các dịch vụ bao gồm hầu hết các dịch vụ theo Basic Plus*, cũng như các dịch vụ chuyển tiếp cộng đồng và cuộc sống được hỗ trợ. (* Các dịch vụ miễn trừ CORE cung cấp nhiều tài trợ hơn so với Basic Plus, dựa trên nhu cầu được đánh giá.)

Hỗ trợ chuyên sâu về hành vi tại nhà cho trẻ em của (CIIBS)

Đối với trẻ em (8-20 tuổi) sống trong gia đình có nguy cơ bị đưa ra khỏi nhà do cường độ nguy hiểm về hành vi của chúng. Các dịch vụ dựa trên hỗ trợ hành vi tích cực và lập kế hoạch dựa trên các ghi nhận của đội, dựa trên các điểm mạnh và hoạt động hướng tới các kết quả do gia đình thúc đẩy. Đội của trẻ bao gồm gia đình, bạn bè, nhà cung cấp, nhân viên trường học và những người khác. Các dịch vụ bao gồm: Môi Trường Sống Chuyên Biệt, Chăm Sóc, Công Nghệ Hỗ Trợ, Đánh Giá Rủi Ro, Dịch Vụ Ổn Định, Quần Áo Chuyên Dụng, Trị Liệu Bằng Âm Nhạc & ngựa, Thích Ứng Trị Liệu, Thích Ứng Với Môi Trường, Sửa Đổi Phương Tiện, Thiết Bị & Vật Tư Chuyên Dụng.

Bảo Vệ Cộng Đồng (Community Protection)

Đối với người lớn, những người cần có sự giám sát của nhân viên trực 24 giờ tại chỗ và các liệu pháp để duy trì sự an toàn của chính họ và mọi người. Mục tiêu của chương trình Bảo Vệ Cộng Đồng là cung cấp một môi trường trị liệu, có cấu trúc cho những người có vấn đề về bảo vệ cộng đồng để họ sống an toàn và thành công trong cộng đồng đồng thời giảm thiểu rủi ro đối với an toàn nơi công cộng. Các dịch vụ Bảo Vệ Cộng Đồng bao gồm tất cả các dịch vụ dựa theo dịch vụ miễn trừ CORE, ngoại trừ: Gắn Kết Với Cộng Đồng, Chăm Sóc, Giáo Dục Sức Khỏe, Hòa Nhập Cộng Đồng.

 

Sơ Lược Về Việc Dịch Vụ Miễn2024


  • Translate