Quý vị có biết không? (Vaccine Information)Phương cách đòi hỏi điều kiện trên trực tuyến của tiểu bang không còn bắt buộc kể từ ngày 31 tháng 3.

Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington (OLYMPIA) – Giai Đoạn Tìm Kiếm, những phương cách công cụ để đủ điều kiện chủng ngừa vắc xin trực tuyến của tiểu bang, sẽ không còn bắt buộc phải xác minh đủ điều kiện để được chủng ngừa vắc xin COVID-19 kể từ ngày 31 tháng 3.

Điều đó có nghĩa là những người muốn tiêm vắc xin nên xem trang web hướng dẫn về mức độ ưu tiên của DOH’s trang web hướng dẫn ưu tiên để biết khi nào họ đủ điều kiện để tiêm vắc xin. Những người hội đủ điều kiện sau đó có thể sử dụng Nơi Được Tiêm Vắc Xin để đặt một cuộc hẹn. Sau ngày 30 tháng 3, những người vào trang web Giai Đoạn Tìm Kiếm sẽ được hướng dẫn đến Nơi Được Tiêm Vắc Xin. Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington (DOH) đã thông báo cho các nhà cung cấp vắc xin về sự thay đổi này. DOH đã yêu cầu các nhà cung cấp không còn yêu cầu Giai Đoạn Tìm Kiếm lên lịch hẹn theo yêu cầu khi bệnh nhân đến cuộc hẹn của họ.

Nơi Được Tiêm Vắc Xin hiện có sẵn bằng 30 ngôn ngữ và sẽ thêm bảy ngôn ngữ nữa vào cuối tháng 4. Những ai có câu hỏi hoặc cần trợ giúp để đặt lịch hẹn có thể gọi cho đường dây thông tin COVID-19 của tiểu bang theo số 1-800-525-0127, sau đó nhấn #. Có sẵn người thông dịch để hỗ trợ.

Trong khi phương cách tìm đặt hẹn sắp ngừng hoạt động, các giai đoạn vắc xin của tiểu bang vẫn giữ nguyên. Tiểu Bang vẫn ở Giai Đoạn 1B2 và vào ngày 31 tháng 3, người đủ điều kiện tiêm vắc-xin sẽ mở cho những người ở Giai Đoạn 1B cấp 3 và 4.

“Mục tiêu là tiêm chủng càng nhanh càng tốt cho các thành viên trong cộng đồng dễ bị nguy cơ tới tính mạng trước khi mở thêm cho ai đủ điều kiện tiêm vắc-xin cho tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên chỉ trong vài tuần tới. Loại bỏ phương cách tìm kiếm sẽ giúp đẩy nhanh quá trình bằng cách giảm bớt các khó khăn đối với những cá nhân đủ điều kiện,” Michele Roberts, một trong những nhà lãnh đạo tiểu bang cho việc triển khai vắc xin COVID-19 cho biết. “Chúng tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ tiếp tục làm điều đúng đắn và chờ đến lượt được tiêm chủng.”

Quý vị có biết không?

Tất cả những người chăm sóc hỗ trợ trẻ em hoặc người lớn có nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19, do tuổi tác, tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật hiện có đủ điều kiện để được chủng ngừa.

Điều này bao gồm không được trả tiền, có trả tiền, chính thức chăm sóc và những người chăm sóc không chính thức hỗ trợ hàng ngày cho ai đó, hoạt động và sức khỏe và nhu cầu của họ. Các thành viên trong gia đình, bao gồm cả quý vị điều được chủng ngừa.

Để bắt đầu, xin vào findyourphasewa.org và trả lời “Có” khi được hỏi quý vị có làm việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe không.

 

HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ VACCINE

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, các cá nhân có khuyết tật khiến họ có nguy cơ cao được chủng ngừa COVID-19 sẽ hội đủ điểu kiện để được chủng ngừa.

Điều này bao gồm những người mắc hội chứng Down và các Khuyết Tật về Trí Tuệ hoặc Phát Triển khác, hoặc người bị điếc/lãng tai, mù/thị lực kém, hoặc điếc; VÀ người khuyết tật, hoặc một tình trạng y tế tiềm ẩn, là người có nguy cơ cao dể bị nhiễm COVID.2024


  • Translate